Privacybeleid

We hechten waarde aan het beschermen van uw privacy en zullen uw persoonsgegevens behandelen conform deze privacyverklaring en conform onze verplichtingen onder de huidige Belgische Privacy wetgeving betreffende de verwerking van gegevens, alsook de EU Algemene Verordening gegevensbescherming ./ Persoonsgegevens

U bent een betrokkene indien u geïdentificeerd kan worden als een identificeerbaar natuurlijke persoon of een identificeerbaar natuurlijke persoon bent door gebruik te maken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende u, de betrokkene, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzondere categorieën van gegevens zijn subgroepen van persoonsgegevens en kunnen gegevens bevatten zoals ras, afkomst, religie, seksuele geaardheid, gezondheid en medische informatie of lidmaatschap van een vakvereniging die worden gezien als meer gevoelige gegevens.De persoonsgegevens die we van u mogen vragen, bevatten uw contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en uw identificatiegegevens (zoals uw rijbewijsgegevens of paspoortinformatie). Indien we bijzondere categorieën van gegevens over u verzamelen, zullen we u uw uitdrukkelijk akkoord vragen en u informeren over het doel van deze verwerking./ Verwerkingsdoeleinden

Cleandienst verzamelt en gebruikt uw persoonlijke informatie om aan het contract met u of met het bedrijf waarvoor u werkt, te voldoen, om te voldoen aan wet- en regelgeving (inclusief alles wat we moeten doen of wettelijk zijn toegestaan te doen) of omdat we een legitiem belang hebben om dit te doen. Dit gaat onder andere over:

- Diensten en/of informatie te verschaffen aan u en/of (aan het bedrijf waarvoor u werkt).

- Diensten en/of informatie te verkrijgen van u (of van het bedrijf waarvoor u werkt), inclusief als een toekomstige werknemer.

- Onze relatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkt, te beheren.

- Eender welke juridische en/of commerciële klachten of problemen op te lossen.

- Onze bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, inclusief om andere functies en activiteiten uit te voeren die verband houden met de activiteiten van Cleandienst en om onze diensten te verbeteren.We kunnen u ook vragen ons informatie te verschaffen, bijvoorbeeld wanneer u een probleem meldt aan onze diensten of wanneer we u vragen om enquêtes, vragenlijsten en feedback formulieren in te vullen die we gebruiken voor kwaliteitsmonitoring en onderzoeksdoeleinden. Op basis van de aard van onze relatie kunnen we u als referentie gebruiken bij het promoten van ons bedrijf bij anderen. In die omstandigheden zullen we om uw voorafgaande en specifieke toestemming vragen en zullen we enkel persoonlijke informatie vrijgeven die u heeft goedgekeurd. U kunt ons op elk moment vragen om geen contact met u op te nemen over producten of diensten, en om uw gegevens niet aan anderen te verstrekken voor dat doel door contact met ons op te nemen of, indien van toepassing, door te klikken op de knop "Uitschrijven" van promotionele e-mailberichten. Wij zullen uw informatie niet gebruiken of uitwisselen voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze Privacyverklaring, of voor een ander doel dat aan u bekend wordt gemaakt.Het is uw recht om ons geen gegevens te bezorgen en uzelf niet te identificeren bij ons. Echter, indien u ervoor kiest om ons de gevraagde gegevens niet te bezorgen of u wenst zich niet te identificeren bij ons, kan het zijn dat we u de door u gevraagde diensten of informatie niet kunnen leveren.Gewoonlijk verzamelen we de persoonsgegevens rechtstreeks van u tenzij u uw toestemming heeft gegeven aan een derde om ons uw persoonsgegevens te bezorgen. In dat geval zullen we u op de hoogte houden en uw toestemming vragen indien vereist. We verzamelen persoonsgegevens elektronisch: door uw gebruik van onze website; tijdens de telefoongesprekken met onze vertegenwoordigers; wanneer we u onze diensten leveren en beheren; en op door u ingevulde formulieren of andere geschreven of elektronische correspondentie. Indien we over u persoonsgegevens ontvangen die we niet gevraagd hebben en die niet relevant zijn voor de doelstellingen zoals beschreven onder punt 3, zullen we die informatie vernietigen of anonimiseren, tenzij we volgens de wet of een legitiem belang gehouden zijn de gegevens te bewaren./ Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

- ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

- ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.De Cleandienst-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), en Facebook Pixel, een dienst van Facebook Inc.. Zowel Google Analytics en Facebook Pixel maken gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google/Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zowel Google als Facebook mag deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens die firma's verwerken. Google of Facebook zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door die firma's op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor verdere informatie over Google Analytics en voor links naar Google’s Privacy Policy en een opt-out tool voor Google Analytics, verwijzen wij u door naar: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html./ Links op onze website

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We informeren u dat de voorwaarden van Cleandienst Privacyverklaring niet van toepassing zijn op externe websites. Als u wilt weten hoe een derde uw persoonsgegevens behandelt, moet u een kopie van zijn eigen privacyverklaring opvragen./ Derden

We mogen uw persoonsgegevens (en speciale categorieën van gegevens wanneer vereist of toegestaan is door de wet) delen of openbaar maken voor één van de bovengenoemde redenen, aan derden binnen de EU/EER waaronder:

- Agenten, externe adviseurs en onze externe dienstverleners en aannemers (zoals elke postverlener, commerciële agent of ondersteunende diensten),

- Gerechtelijke instanties, inclusief rechtshandhavingsinstanties, regelgevende en geschillen beslechtende instanties (of elke andere instantie aan wie de openbaarmaking door de wet of door een rechterlijke beslissing vereist is),

- en elke andere persoon of entiteit aan wie de openbaarmaking door u is toegestaan.

Wanneer we uw gegevens aan derden bekendmaken, nemen we alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat die derden gebonden zijn aan vertrouwelijke en privacy verplichtingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. De bekendmaking geschiedt in overeenstemming met wettelijke vereisten, onder meer dat overdrachten worden beschermd door overeenkomsten met de verwerker om ervoor te zorgen dat gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan duidelijk vermeld en om adequate beveiligingsmaatregelen te waarborgen./ Opslag en veiligheid

We bewaren uw persoonsgegevens in papieren versie of elektronisch. We hebben wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen ingevoerd om de persoonsgegevens tegen misbruik, storing en verlies, onbevoegde toegang, wijziging of onthulling te beschermen. Cleandienst past een reeks systemen en communicatie beveiligingsmaatregelen toe, evenals de veilige opslag van papieren documenten. Bovendien wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot personen die bevoegd zijn toegang te hebben.We nemen alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens te vernietigen of definitief te anonimiseren wanneer deze niet langer kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring./ Hoe uw persoonsgegevens raadplegen of verbeteren?

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u beschikken, accuraat, actueel, volledig en relevant is wanneer we het gebruiken of openbaar maken. U dient ons te contacteren wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens niet correct zijn. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u toegang wilt verkrijgen tot uw persoonsgegevens of ze wilt verbeteren, kunt u contact opnemen met onze personeelsdienst:

- Per post naar Cleandienst NV t.a.v. de personeelsdienst, Pathoekeweg 48, 8000 Brugge;

- of Per mail naar personeel@cleandienst.be.

Een verzoek tot toegang moet uw identiteitsbewijs bevatten. Uw verzoek voor toegang tot uw persoonsgegevens wordt gedocumenteerd, evenals de details van het verzoek en de functie van Cleandienst medewerker die u zal antwoorden. U heeft het recht toegang te hebben tot uw persoonsgegevens en die te verbeteren indien ze onjuist, niet actueel of onvolledig zijn. U mag ook uw toestemming terugtrekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens indien u had toegestemd met de verwerking. Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben, onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, kunt u de correctie vragen. Als we ervan overtuigd zijn dat de informatie moet worden gecorrigeerd, nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie wordt gecorrigeerd en informeren u van de correctie. We zullen uw gegevens verbeteren en andere ontvangers van de informatie melden, wanneer we verplicht zijn overeenkomstig de Privacywetgeving. Er kunnen omstandigheden zijn waar we misschien een verzoek tot correctie moeten weigeren. In die gevallen kunt u vragen dat we een vaststelling toevoegen bij de persoonsgegevens, dat u een verzoek tot correctie heeft ingediend. Er worden geen kosten in rekening gebracht om toegang te krijgen tot uw gegevens of om uw gegevens te verbeteren. Er kunnen aanvaardbare kosten in rekening gebracht worden, zoals kosten die door ons zijn gemaakt bij de verwerking en voor het beantwoorden van uw toegangsaanvraag, inclusief het fotokopiëren, het verstrekken van schriftelijke rapporten, de administratie en de verzending. We zullen ons best doen om uw verzoek binnen de 20 werkdagen na ontvangst te verwerken en te beantwoorden. Indien we u niet kunnen helpen met uw verzoek, ontvangt u een schriftelijke verklaring over de reden en de details van uw redelijke acties indien u niet tevreden bent met ons antwoord. U kunt ons uiteraard anoniem contacteren. Als u ervoor kiest om niet te worden geïdentificeerd, zijn we echter beperkt in het verstrekken van de door u vereiste diensten of informatie./ Klacht

Indien u een klacht wenst in te dienen over een schending van de privacy die betrekking heeft op persoonsgegevens die u ons heeft gegeven, gelieve contact op te nemen met onze personeelsdienst:

- Telefonisch: 0800 15 150

- Schriftelijk: Cleandienst NV t.a.v. de personeelsdienst, Pathoekeweg 48, 8000 Brugge

- Via e-mail: personeel@cleandienst.be

Voor meer informatie over privacy in het algemeen, kunt u de website van de Belgische commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bezoeken: https://www.privacycommission.be.Brugge, Mei 2018